Ερχεται την Τετάρτη η έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Στόχος της δημοπρασίας, η άντληση 625.000.000 ευρώ. Στη διαδικασία μπορεί να συμμετάσχουν και ιδιώτες

Την Τετάρτη 7 Αυγούστου θα διενεργηθεί η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, 625.000.000 ευρώ, λήξεως 8 Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «η ημερομηνία του διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 9 Αυγούστου του 2019 (Τ+2)».

Η δημοπρασία, σύμφωνα με τον Οργανισμό, θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας (μετά το τέλος αυτής και μέχρι ώρας 12 μ.μ.).

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές, σύμφωνα με τον Οργανισμό, «θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για καθεμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις».

Παράλληλα με τη δημοπρασία έγινε γνωστό ότι από το υπουργείο Οικονομικών θα παρασχεθεί η δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους.

Συγκεκριμένα, τρίμηνα έντοκα γραμμάτια μπορούν να αποκτηθούν με έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στη συνέχεια:

• Μέσω πραγματοποίησης δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με το ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο να έχει οριστεί στα 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς η οποία γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price)».

Οι τίτλοι

Το συνολικό ποσό των τίτλων οι οποίοι θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Η περίοδος εγγραφών αρχίζει αύριο και θα διαρκέσει, με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει, έως την Πέμπτη 8 Αυγούστου.

• Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 για απεριόριστα ποσά (στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες).

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρισή τους σε μερίδα του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ).

Η διαδικασία ανοίγματος μερίδας είναι απλή. Γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η αστυνομική ταυτότητα και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).